image
image
image
 

image

                                                                            03.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lubinie ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 10 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ulicy:


JASTRZĘBIEJ 3/64
o pow. użytkowej 68,53 m2 (3 pokoje)

Cena wywoławcza 242.331,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna) w dniu 24.03.2023 r. o godz.1000
* warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12.000,- zł na konto Spółdzielni PKO BP SA O/Lubin nr 03 1020 3017 0000 2202 0020 3737 w terminie do dnia 22.03.2023 r.
* wpłaty ceny nabycia wylicytowanej w przetargu należy dokonać w terminie do 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu
*remont mieszkania i wymiana urządzeń sanitarnych we własnym zakresie i na własny koszt
* przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, który jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz stanem faktyczno-prawnym lokalu mieszkalnego
* przetarg będzie skuteczny, jeżeli przystąpią do przetargu co najmniej 2 osoby.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
W celu obejrzenia mieszkania należy kontaktować się z Działem Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych w Lubinie przy ul. Wyszyńskiego 8 w dni robocze w godz. od 900do 1400- tel. 76 749-79-24.
   Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców tel. 76 749-79-08 lub 07.


                                                                            13.02.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lubinie, ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

remontu klatek schodowych w budynku wielorodzinnym SOKOLA 35-41 w Lubinie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 50,- zł/ można nabyć osobiście w siedzibie Spółdzielni lub drogą e-mailową (techniczny@przylesie.lubin.pl).
W zamówieniu należy podać pełne dane dla celów wystawienia faktury.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami:
- Halina Florczak i Marcin Smolec – tel. 76/ 749-79-20 w godz. od 700 do 1500.
Wysokość wadium oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Oferty należy przesyłać/złożyć na adres Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lubinie.
Termin składania ofert - do dnia 15.03.2023 r. do godz 930
Otwarcie ofert nastąpi 15.03.2023 r. o godz. 1000.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


                                                                            29.07.2022 r.
UWAGA MIESZKAŃCY

     
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” informuje, że nasilają się dewastacje i kradzieże w piwnicach budynków.
Prosimy o bezwzględne każdorazowe zamykanie drzwi do piwnic oraz zwracanie uwagi kogo wpuszcza się do budynku a szczególnie na osoby postronne przebywające w piwnicy budynku w godzinach wieczornych i nocnych.
Obecność takich osób powinna wzbudzić Państwa zainteresowanie, gdyż mogą to być potencjalni sprawcy kradzieży.
Prosimy o zachowanie czujności i zgłaszanie do Policji podejrzanych zachowań wszystkich osób obcych.
tel. 112 lub 997
Usuwanie wszystkich szkód i dewastacji obciąża kosztami nieruchomość.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” informuje, że posiada wolne lokale użytkowe na najem:
1. ul. Jastrzębia 6 o powierzchni 160,80 m2 (parter)
2. ul. Jastrzębia 6 o powierzchni 45,60 m2
3. ul. Jastrzębia 6 o powierzchni 40,60 m2
4. ul. Jastrzębia 6 o powierzchni 51,26 m2
5. ul. Wyszyńskiego 10 o powierzchni 230,05 m2 (parter)
6. ul. Wyszyńskiego 10 o powierzchni 11,65 m2.

Więcej informacji udziela:
- Dział Czynszów i Rozliczeń Wody - tel. 76 723 18 44
- Dział Eksploatacji Zasobów - tel. 76 749 79 24


image
image
image